มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

มาตรการช่วยเหลือหนี้เดิม

มาตรการสำหรับขอสินเชื่อใหม่

ท่านสามารถตรวจสอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ธนาคาร/ผู้ให้บริการมีให้ได้ โดยตอบคำถามสั้น ๆ ต่อไปนี้
ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านใด

ช่วยเหลือหนี้เดิม

ขอสินเชื่อใหม่

กรุณาระบุอาชีพของท่าน

เกษตรกร

อาชีพอิสระ

ผู้มีรายได้ประจำ

{{result_filter[0]['bank']}}

 • วงเงินกู้สูงสุด :{{numberWithCommas(list['maxloan'])}} บาท
 • ใช้หลักประกัน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ระยะสูงสุด :{{list['maxperiod']}} ปี
 • ดอกเบี้ย :
 • ธุรกิจ :{{list['sector']}}
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม :
 • วงเงินโครงการ : {{numberWithCommas(list['measureamount'])}} ล้านบาท
 • ยื่นภายใน :

ข้อมูล ณ วันที่ {{getBankContact(result_filter[0]['abbr'])['lastupdate']}}
ข้อมูลมาตรการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไข หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์หรือติดต่อ call center ของแต่ละธนาคาร

ติดต่อธนาคาร

กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

สินเชื่อเช่าซื้อ

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

สินเชื่อบัตรเครดิต

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อ
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ท่านเป็น NPL (ค้างชำระหนี้มากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน) หรือไม่

ไม่เป็น NPL
ณ 1 มี.ค. 2563

เป็น NPL
ณ 1 มี.ค. 2563

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ท่านเป็น NPL (ค้างชำระหนี้มากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน) หรือไม่

ไม่เป็น NPL
ณ 1 มี.ค. 2563

เป็น NPL
ก่อน 1 ม.ค. 2563

เป็น NPL
หลัง 1 ม.ค. 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ท่านเป็น NPL (ค้างชำระหนี้มากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน) หรือไม่

ไม่เป็น NPL
ณ 1 มี.ค. 2563

เป็น NPL
ก่อน 1 ก.ค. 2563

เป็น NPL
หลัง 1 ก.ค. 2563

สินเชื่อบ้าน (ไม่เป็น NPL)

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (ไม่เป็น NPL)

สินเชื่อเช่าซื้อ (ไม่เป็น NPL)

สินเชื่อบุคคล (ไม่เป็น NPL)

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (ไม่เป็น NPL)

สินเชื่อบัตรเครดิต (ไม่เป็น NPL)

มาตรการสำหรับลูกหนี้ทั่วไป

มาตรการสำหรับลูกหนี้เฉพาะกลุ่ม

ธนาคาร/ผู้ให้บริการจะเลือกให้ความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งจากรายการด้านล่าง

ธนาคาร/ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือต่อไปนี้

หากเป็นลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมดังนี้ หากเป็นลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับความช่วยเหลือต่อไปนี้
(กรณีเข้าหลายเงื่อนไข จะได้รับความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • {{list_s}}

{{list_m['todo']}} ภายใน {{list_m['registerend']}} ตั้งแต่ {{list_m['registerbegin']}} – {{list_m['registerend']}}

ข้อมูล ณ วันที่ {{getBankContact(select_bank['id'])['lastupdate']}}
ข้อมูลมาตรการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไข หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์หรือติดต่อ call center ของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ

สินเชื่อบัตรเครดิต
ท่านต้องการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตของท่านหรือไม่

ไม่ต้องการรีไฟแนนซ์

ต้องการรีไฟแนนซ์

{{list_s}}

 • วงเงินกู้สูงสุด :{{numberWithCommas(list['maxloan'])}} บาท
 • หลักประกัน :ใช้หลักประกัน
 • หลักประกัน :ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ระยะสูงสุด :{{list['maxperiod']}} ปี
 • ดอกเบี้ย : {{list_s}}
 • ธุรกิจ :{{list['sector']}}
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม : {{list_s}}
 • วงเงินโครงการ : {{numberWithCommas(list['measureamount'])}} ล้านบาท
 • ยื่นภายใน : {{list_s}}