มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs

มาตรการช่วยเหลือหนี้เดิม

มาตรการสำหรับขอสินเชื่อใหม่

ท่านสามารถตรวจสอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ธนาคาร/ผู้ให้บริการมีให้ได้ โดยตอบคำถามสั้น ๆ ต่อไปนี้
ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านใด

ช่วยเหลือหนี้เดิม

ขอสินเชื่อใหม่

โครงการ DR BIZ

กรุณาระบุเงื่อนไขสินเชื่อใหม่ที่ท่านต้องการ

วงเงินกู้ (ล้านบาท)

ระยะสูงสุด (ปี)

เงื่อนไขหลักประกัน

ไม่ระบุ
ต้องใช้
ไม่ต้องใช้

พบ {{result_filter.length}} มาตรการ จาก {{option_bank.length}} ธนาคาร

{{filter['bank']['name']}}

เงื่อนไขการค้นหา

 

วงเงินกู้ :

{{numberWithCommas(filter['maxloan'])}} ล้านบาท

ระยะเวลา :

{{filter['maxperiod']}} ปี

หลักประกัน :

ไม่ระบุ

มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน

{{list_s}}

  • วงเงินกู้สูงสุด :{{numberWithCommas(list['maxloan'])}} ล้านบาท
  • หลักประกัน :ใช้หลักประกัน
  • หลักประกัน :ไม่ต้องใช้หลักประกัน
  • ระยะสูงสุด : {{list['maxperiod']}} ปี
  • ดอกเบี้ย : {{list_s}}
  • ธุรกิจ : {{list['sector']}}
  • เงื่อนไขเพิ่มเติม : {{list_s}}
  • วงเงินโครงการ : {{numberWithCommas(list['measureamount'])}} ล้านบาท
  • ยื่นภายใน : {{list_s}}

ข้อมูล ณ วันที่ {{getBankContact(final_result_filter[0]['abbr'])['lastupdate']}}
ข้อมูลมาตรการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไข หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์หรือติดต่อ call center ของแต่ละธนาคาร

ติดต่อธนาคาร

กรุณาเลือกประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจ

ลิสซิ่ง

สินเชื่อธุรกิจ ลีสซิ่ง
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ท่านเป็น NPL (ค้างชำระหนี้มากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน) หรือไม่

ไม่เป็น NPL
ณ 1 มี.ค. 2563

เป็น NPL
ณ 1 มี.ค. 2563

สินเชื่อธุรกิจ (ไม่เป็น NPL) ลีสซิ่ง (ไม่เป็น NPL)

มาตรการสำหรับลูกหนี้ทั่วไป

มาตรการสำหรับลูกหนี้เฉพาะกลุ่ม

ธนาคาร/ผู้ให้บริการจะเลือกให้ความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งจากรายการด้านล่าง

ธนาคาร/ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือต่อไปนี้

หากเป็นลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมดังนี้ หากเป็นลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับความช่วยเหลือต่อไปนี้
(กรณีเข้าหลายเงื่อนไข จะได้รับความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • {{list_s}}

{{list_m['todo']}} ภายใน {{list_m['registerend']}} ตั้งแต่ {{list_m['registerbegin']}} – {{list_m['registerend']}}

ข้อมูล ณ วันที่ {{getBankContact(select_bank['id'])['lastupdate']}}
ข้อมูลมาตรการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไข หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์หรือติดต่อ call center ของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ