ข้อมูลภาพรวมความช่วยเหลือลูกหนี้

{{list_project[0].Title}}

{{list_project[0].Introduction}}

{{list_project[0].description_data.Title}}

{{list_project[0].description_data.Description}}

{{list_project[0].Category}}

{{list_project[0]._x0e15__x0e31__x0e27__x0e40__x0e}} {{list_project[0]._x0e2b__x0e19__x0e48__x0e27__x0e}}

ณ {{list_project[0].Last_x0020_update}}

{{list_project[1].description_data.Title}}

{{list_project[1].description_data.Description}}

{{list_project[1].Category}}

{{list_project[1]._x0e15__x0e31__x0e27__x0e40__x0e}} {{list_project[1]._x0e2b__x0e19__x0e48__x0e27__x0e}}

ณ {{list_project[1].Last_x0020_update}}

ความคืบหน้าภายใต้โครงการต่างๆ

{{list_sub_measures[0]._x0e0a__x0e37__x0e48__x0e2d__x0e}}

{{list_sub_measures[0]._x0e23__x0e32__x0e22__x0e25__x0e}} (ณ {{list_sub_measures[0]._x0e27__x0e31__x0e19__x0e17__x0e}})

{{list_sub_measures[0].description_data.Title}}

{{list_sub_measures[0].description_data.Description}}

{{list_sub_measures[1]._x0e0a__x0e37__x0e48__x0e2d__x0e}}

{{list_sub_measures[1]._x0e23__x0e32__x0e22__x0e25__x0e}} (ณ {{list_sub_measures[1]._x0e27__x0e31__x0e19__x0e17__x0e}})

{{list_sub_measures[1].description_data.Title}}

{{list_sub_measures[1].description_data.Description}}

{{list_sub_measures[2]._x0e0a__x0e37__x0e48__x0e2d__x0e}}

{{list_sub_measures[2]._x0e23__x0e32__x0e22__x0e25__x0e}} (ณ {{list_sub_measures[2]._x0e27__x0e31__x0e19__x0e17__x0e}})

{{list_sub_measures[2].description_data.Title}}

{{list_sub_measures[2].description_data.Description}}

{{list_project[3].Title}}

{{list_project[3].Introduction}}

{{list_project[2].description_data.Title}}

{{list_project[2].description_data.Description}}

{{list_project[2].Category}}

{{list_project[2]._x0e15__x0e31__x0e27__x0e40__x0e}} {{list_project[2]._x0e2b__x0e19__x0e48__x0e27__x0e}}

ณ {{list_project[2].Last_x0020_update}}

{{list_measure_des[3].Title}}

{{list_measure_des[3].Description}}

{{list_project[3].Category}}

{{list_project[3]._x0e15__x0e31__x0e27__x0e40__x0e}} {{list_project[3]._x0e2b__x0e19__x0e48__x0e27__x0e}}

ณ {{list_project[3].Last_x0020_update}}

ความคืบหน้าภายใต้โครงการต่างๆ

{{list_sub_measures[3]._x0e0a__x0e37__x0e48__x0e2d__x0e}}

{{list_sub_measures[3]._x0e23__x0e32__x0e22__x0e25__x0e}} (ณ {{list_sub_measures[3]._x0e27__x0e31__x0e19__x0e17__x0e}})

{{list_sub_measures[3].description_data.Title}}

{{list_sub_measures[3].description_data.Description}}

{{list_sub_measures[4]._x0e0a__x0e37__x0e48__x0e2d__x0e}}

{{list_sub_measures[4]._x0e23__x0e32__x0e22__x0e25__x0e}} (ณ {{list_sub_measures[4]._x0e27__x0e31__x0e19__x0e17__x0e}})

{{list_sub_measures[4].description_data.Title}}

{{list_sub_measures[4].description_data.Description}}

รับคำปรึกษาและแก้ปัญหา

{{list_measure_des[9].Title}}

{{list_measure_des[9].Description}}

{{list_project[4].Introduction}}

{{list_project[4].Category}}

{{list_project[4]._x0e15__x0e31__x0e27__x0e40__x0e}}

{{list_project[4]._x0e2b__x0e19__x0e48__x0e27__x0e}}

ณ {{list_project[4].Last_x0020_update}}

{{list_project[5].description_data.Title}}

{{list_project[5].description_data.Description}}

{{list_project[5].Introduction}}

{{list_project[5]._x0e15__x0e31__x0e27__x0e40__x0e}}

{{list_project[5]._x0e2b__x0e19__x0e48__x0e27__x0e}}

ณ {{list_project[5].Last_x0020_update}}

การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้

จำนวนบัญชีที่ได้รับความช่วยเหลือ

สง. + non-bank: {{numberWithCommas(debt_count_1, 2)}} ล้านบัญชี

SFIs: {{numberWithCommas(debt_count_2, 2)}} ล้านบัญชี

รวม: {{numberWithCommas(debt_count_5, 2)}} ล้านบัญชี

ยอดภาระหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

สง. + non-bank: {{numberWithCommas(debt_count_3, 2)}} ล้านล้านบาท

SFIs: {{numberWithCommas(debt_count_4, 2)}} ล้านล้านบาท

รวม: {{numberWithCommas(debt_count_6, 2)}} ล้านล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ {{debt_restructure_date}}

จำนวนบัญชีที่ได้รับความช่วยเหลือ (บัญชี)

ยอดภาระหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ (ล้านบาท)

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
สินเชื่อ SMEs
สินเชื่อรายย่อย

ความคืบหน้าโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ของแบงก์ชาติ

มูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน

{{numberWithCommas(pg_aw_count_money, 2)}} ลบ.

จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ

{{numberWithCommas(pg_aw_count)}} ราย

ข้อมูล ณ วันที่ {{pg_aw_date}}

สนใจรายละเอียดโครงการพักทรัพย์พักหนี้เพิ่มเติม

คลิกที่นี่

สนใจรายละเอียดโครงการพักทรัพย์พักหนี้เพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ความคืบหน้าโครงการ โครงการความช่วยเหลือลูกหนี้

ทางด่วนแก้หนี้ (บัญชี)

สง./SFIs
Non-banks
ผลสำเร็จ
(%)
{{item}}
{{set_percent_1[0]}} % {{set_percent_1[1]}} % {{set_percent_1[2]}} % {{set_percent_1[3]}} %

คลินิกแก้หนี้ (บัญชี)

สง./SFIs
Non-banks
ผลสำเร็จ
(%)
{{item}}
{{set_percent_2[0]}} % {{set_percent_2[1]}} % {{set_percent_2[2]}} % {{set_percent_2[3]}} %

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ (บัญชี)

สง./SFIs
Non-banks
ผลสำเร็จ
(%)
Phase 1 Phase 2
{{help_2_percent_1}}% {{help_2_percent_2}}%

ความคืบหน้าโครงการ สินเชื่อฟื้นฟู ของแบงก์ชาติ

สินเชื่อฟื้นฟูที่อนุมัติแล้ว

{{numberWithCommas(restoration_loans_all, 0)}} ล้านบาท

จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ

{{numberWithCommas(restoration_loans_num)}} ราย

วงเงินอนุมัติเฉลี่ย

{{numberWithCommas(restoration_loans_all/restoration_loans_num, 2)}} ล้านบาท/ราย

ข้อมูล ณ วันที่ {{restoration_loans_date}}

แบ่งตามวงเงินสินเชื่อเดิม (จำนวนเงิน)

แบ่งตามวงเงินสินเชื่อเดิม (จำนวนราย)

Micro = วงเงินสินเชื่อเดิม ไม่เกิน 5 ลบ.
ลูกหนี้ใหม่
Corp = วงเงินสินเชื่อเดิม 50-500 ลบ.
SMEs = วงเงินสินเชื่อเดิม 5-50 ลบ.

แบ่งตามประเภทธุรกิจ (จำนวนเงิน)

แบ่งตามประเภทธุรกิจ (จำนวนราย)

เกษตรกรรมและการป่าไม้
การเหมืองแร่และย่อยหิน
อุตสาหกรรมการผลิต
การพาณิชย์
ธุรกิจการเงิน
การก่อสร้าง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
การสาธารณูปโภค
การบริการ
อื่นๆ

ความคืบหน้าโครงการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ของแบงก์ชาติ

สินเชื่ออนุมัติแล้ว

{{numberWithCommas(spend_all, 0)}} ล้านบาท

จำนวนผู้ได้รับ soft loan

{{numberWithCommas(spend_num)}} ราย

สินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย

{{numberWithCommas(spend_all/spend_num, 1)}} ล้านบาท/ราย

ข้อมูล ณ วันที่ {{last_update}}

สัดส่วนผู้ได้รับ soft loan
แบ่งตามขนาดผู้รับ

สัดส่วนสินเชื่ออนุมัติ
แบ่งตามขนาดผู้รับ

SMEs ขนาดเล็ก
(วงเงิน ณ สิ้นปี 2562
0–20 ล้านบาท)
SMEs ขนาดกลาง
(วงเงิน ณ สิ้นปี 2562
20–100 ล้านบาท)
SMEs ขนาดใหญ่
(วงเงิน ณ สิ้นปี 2562
100–500 ล้านบาท)