Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้

มาตรการ Mutual Fund Liquidity Facility (MFLF)

​มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (MFLF) เป็นกลไกพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน โดยสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือกองทุนรวมตราสารหนี้จะสามารถขอสภาพคล่องจากแบงก์ชาติได้

มาตรการ Corporate Bond Stabilization Fund (BSF)

​กองทุนรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กลไกตลาดตราสารหนี้ที่ทำงานต่างไปจากภาวะปกติ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงานของภาคธุรกิจ จนลุกลามกลายเป็นวิกฤต

Q&A มาตรการ BSF

​ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการ BSF เช่น ทำไมต้องจัดตั้งกองทุน BSF? มาตรการนี้ช่วยเหลือใครบ้าง? ใช้เงินจากไหนในการทำมาตรการ BSF? และคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับมาตรการ BSF หาคำตอบได้ที่นี่