Skip Ribbon Commands
Skip to main content

มาตรการแก้หนี้ระยะยาว | ธปท. กับมาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการแก้หนี้ระยะยาว

ตามที่แบงก์ชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มาตรการทางการเงินช่วยบรรเทาผลกระทบได้มากขึ้นในระหว่างที่ยังต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 แบงก์ชาติจึงได้ออกมาตรการมาตรการแก้หนี้ระยะยาว  โดยส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขหนี้เดิม การรักษาสภาพคล่องเดิม และการเติมเงินใหม่ ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด ดังนี้

1. มาตรการแก้ไขหนี้เดิม 

โดยเน้นให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบระยะยาว ภายใต้หลักการดังนี้
(1) มองสถานการณ์ระยะยาว โดยกำหนดการจ่ายคืนหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ปัจจุบันที่ลดลงมากและทยอยจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้กลับมา
(2) สามารถช่วยลูกหนี้จำนวนมากได้เร็ว
(3) ตรงจุดให้เหมาะกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละรายที่มีปัญหาและการฟื้นตัวต่างกัน  และ
(4) เป็นธรรมกับทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน

covid-sep-measure1.jpg

2. มาตรการเพื่อรักษาสภาพคล่องเดิมและเติมเงินใหม่แก่ลูกหนี้รายย่อย 

แบงก์ชาติได้ผ่อนปรนผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสำหรับสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เพื่อบรรเทาภาระการจ่ายชำระหนี้ โดยลดอัตราการผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำของบัตรเครดิต ในปี 2565 – ปี 2566 รวมถึงขยายเพดานวงเงินบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (ไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) และ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียด ดังนี้

​ประเภทสินเชื่อ
​มาตรการผ่อนปรน
​บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
​1. คงอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิตที่ 5% สำหรับปี 2565 และกำหนดที่ 8% ในปี 2566 (จากปกติที่ 10%)

2. กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 30,000 บาท
     - ขยายเพดานวงเงิน ไม่เกิน 2 เท่าของรายได้

     - ไม่จำกัดจำนวน ผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
​1. ขยายเพดานวงเงินเป็น รายละไม่เกิน 40,000 บาท
2. ขยายระยะเวลาการชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน

covid-sep-measure2.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง