ตลาดการเงิน

ธปท. มีหน้าที่ในการพัฒนาตลาดการเงิน และตลาดตราสารหนี้ตามกรอบนโยบายการเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

ตลาดการเงินมีหน้าที่ เป็นตัวกลางที่อำนวย ความสะดวกให้ผู้ระดมทุน ได้พบกับนักลงทุน

ธุรกรรมกู้ยืมหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงิน ระหว่างกัน เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในที่สุด​

text

test
ธปท. กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ ซึ่ง ธปท. มีแนวทางการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อดูแลเสถียรภาพ คอยติดตามและดูแลให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และไม่ผันผวนมากเกินไป

test

การลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศมีความสำคัญ
กับประเทศไทยอย่างไร?

การลงทุนในต่างประเทศช่วยในการการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ และช่วยให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความสมดุลมากขึ้น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนและระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

อ่านต่อ