Skip to main content

บทนำ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้กำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน อำนวยความสะดวก และสร้างความยั่งยืนจากการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน และทำให้เศรษฐกิจไทยตกขบวนหรือสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำให้รุนแรงขึ้นได้ หากไม่สามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันการณ์

ธปท. จึงได้หารือในเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการนโยบาย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้กำกับดูแล และจัดทำ consultation paper ฉบับนี้เพื่อสื่อสารหลักการ ทิศทางสำคัญ และแนวนโยบายการปรับภูมิทัศน์ภาคการเงินไทยของ ธปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

  1. ภาคการเงินใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียม
  2. ภาคการเงินเอื้อให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันการณ์และไม่เกิดผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง และ
  3. ภาคการเงินสามารถรับมือกับความเสี่ยงสำคัญและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ได้อย่างเท่าทันและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยไม่ส่งผ่านความเสี่ยงไปยังระบบเศรษฐกิจการเงินและผู้บริโภคในวงกว้าง

ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถเข้าถึง ได้รับบริการที่ตอบโจทย์และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ภาคครัวเรือนมีความรู้และพร้อมปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อหนี้เกินตัว ส่วนภาคธุรกิจมีแรงจูงใจเพียงพอเพื่อปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่น

การให้ความเห็น

ทิศทางสำคัญและแนวนโยบายการปรับภูมิทัศน์ภาคการเงินไทยที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ในบางด้านเป็นแนวคิดในเบื้องต้น เพื่อให้ทิศทางและแนวนโยบายดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละภาคส่วนได้เหมาะสมและเป็นรูปธรรม ธปท. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณชนทั้งในส่วนของเนื้อหาโดยทั่วไปและประเด็นเฉพาะเรื่องที่ระบุเป็นคำถามไว้ตอนท้ายของแต่ละหัวข้อ ซึ่ง ธปท. จะนำประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงทิศทางและแนวนโยบายการปรับภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย รวมทั้งกำหนดแนวนโยบายในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะทยอยเผยแพร่เอกสารทิศทางและแนวนโยบายในรายละเอียด (directional paper) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติต่อไป

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายัง ธปท. ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรืออีเมล finlandscape@bot.or.th

โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคลทั้งหมดจะถือเป็นข้อมูลลับที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่ง ธปท. จะสรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงทิศทางและแนวนโยบายการปรับภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย และสื่อสารให้ทราบในโอกาสต่อไป

ธปท. หวังว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะช่วยให้สาธารณชนรับทราบถึงความท้าทาย หลักการ ทิศทางสำคัญ และแนวนโยบายของ ธปท. ในเบื้องต้น และก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ภาคการเงินสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันการณ์ ราบรื่น และยั่งยืน