แบบสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทย แบบสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทย