การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์

-325 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการปรับคุณภาพเครดิตของคู่สัญญา (credit valuation adjustment risk: CVA risk) เพิ่มเติม รวมถึงการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงสำหรับคู่สัญญาที่เป็นสำนักหักบัญชีกลาง (central counterparty: CCP)

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

2 - 17 ธันวาคม 2565

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคุ่สัญญาสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ครบถ้วนและมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยจะให้ระยะเวลา ธพ. เตรียมความพร้อมก่อนหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 1 ปี และให้ระยะเวลากลุ่มธุรกิจทางการเงินในการเตรียมความพร้อมภายหลังหลักเกณฑ์ดังกล่าวบังคับใช้กับ ธพ. แล้วอีก 1 ปี

ถาม - ตอบข้อสงสัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  2 ธ.ค. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์

  งานหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 2

  PR2-RPD@bot.or.th

  งานหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 2

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  2 ธ.ค. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ฉบับที่ 2)

  งานหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 2

  PR2-RPD@bot.or.th

  งานหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 2

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 2 ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

PR2-RPD@bot.or.th

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *