ระเบียบ ธปท. ประกาศ ธปท. คู่มือปฏิบัติงานด้านธนบัตร

ระเบียบ ธปท. ประกาศ ธปท. คู่มือปฏิบัติงานด้านธนบัตร

เรื่องเอกสารวันที่เริ่มต้นบังคับใช้
1. ​ระเบียบ ธปท. ที่ สอบ. 1/2560 ว่าด้วยการให้บริการด้านเงินสดฯ 1 พ.ย. 2560
​2. ระเบียบ ธปท. ที่ สอบ. 1/2564 ว่าด้วยการให้บริการด้านเงินสดฯ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ​12 เม.ย. 2564
3. ระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการให้บริการส่งคำสั่งฝากถอนธนบัตรฯ พ.ศ. 2547 ​2 ก.ค. 2547

3.1 หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการส่งคำสั่งฝากถอนธนบัตรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  

3.2 หนังสือมอบอำนาจ

  

3.3 หนังสือมอบอำนาจ (อนุวัติ)

  

3.4 หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ์

  

3.5 หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการระบบ BMS ID

  

​3.6 หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ์ BMS ID

  

3.7 หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ BMS ID

  

3.8 แบบฟอร์ม เอกสารยืนยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  

3.9 ตัวอย่างแบบฟอร์มลายมือชื่อ

  
4. ระเบียบ ธปท. ที่ สอบ. 1/2554 ว่าด้วยการให้บริการระบบแลกเปลี่ยนธนบัตรระหว่างธนาคาร ​8 มี.ค. 2554

4.1 หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนธนบัตรระหว่างธนาคาร

  

4.2 หนังสือมอบอำนาจ

  

4.3 หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ์

  
5. ​ระเบียบ ธปท.ที่ สอบ. 1 /2565 ว่าด้วยการให้บริการระบบงานจัดการศูนย์เงินสดกลาง ​19 ก.ค. 65

5.1 หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการระบบ CBMS

  

​5.2 หนังสือมอบอำนาจว่าด้วยการให้บริการระบบ CBMS

  

5.3 ​หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ

  

เรื่องเอกสารวันที่เริ่มต้นบังคับใช้
1. ประกาศ ธปท. ที่ สอบ. 1/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการธนบัตร ​1 พ.ย. 2560
​2. ประกาศ ธปท. เรื่อง ระเบียบ พิธีปฏิบัติการใช้บริการ BOS ​2 ก.ค. 2547
​3. ประกาศ ธปท. ที่ สอบ. 1/2554 เรื่อง พิธีปฏิบัติการใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนธนบัตรระหว่างธนาคาร ​8 มี.ค. 2554
4. ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 16/ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) ของสถาบันการเงิน ​3 ส.ค. 2563
5. ประกาศ ธปท. ที่ สอบ. 01/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการธนบัตรที่ศูนย์เงินสดกลาง ภูเก็ต 11 พ.ย. 2562
​6. ประกาศ ธปท. ที่ สอบ. 01/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติงานในการบริหารจัดการธนบัตรที่ศูนย์เงินสดกลาง ภูเก็ต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ​1 มิ.ย. 2563
​7. ประกาศ ธปท. ที่ สอบ. 02/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติงานในการบริหารจัดการธนบัตรที่ศูนย์เงินสดกลาง ภูเก็ต (แก้ไข ครั้งที่ 2) ​1 พ.ย. 2563
8. ประกาศ ธปท. ที่ สอบ. 03/2563 เรื่อง ระเบียบ พิธีปฏิบัติการใช้บริการ BOS (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ​30 พ.ย. 2563
​9. ประกาศ ธปท. ที่ สอบ. 01/2564 เรื่อง พิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการธนบัตรของศูนย์เงินสดกลาง ​12 เม.ย. 2564
10. ประกาศ ธปท. ที่ สอบ.1/2565 เรื่อง เวลาทำการและวิธีปฏิบัติงานในระบบงานจัดการศูนย์เงินสดกลาง ​20 ก.ค. 2565

เรื่องเอกสาร
​1. คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายธนบัตรปิดผนึกข้ามสถาบันการเงินโดย ธปท. (พ.ย. 2560) 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน กรณีตรวจพบธนบัตรชำรุดและธนบัตรปลอม 
3. คู่มือเกณฑ์คุณภาพธนบัตร 
​4. ภาพเกณฑ์คุณภาพความสะอาดของธนบัตร 
5. เกณฑ์ลักษณะธนบัตรบกพร่อง 

เรื่องเอกสาร
1. ใบนำส่งธนบัตรชำรุด 
​2. แบบคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด 
3. แบบคำยินยอมให้ยึดธนบัตรปลอม 
4. เอกสารการรับ-ส่งคำร้องธนบัตรชำรุด 
5. รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธนบัตรของ ธพ. 

5.1 Recommendation Report

 

5.2 Detailed Report

 
​6. เอกสารประกอบการขอแต่งตั้งศูนย์เงินสด 

คู่มือการใช้งาน / ติดตั้ง Software - BOT EFS