รายงานผลสำรวจ
การเข้าถึงบริการทางการเงิน

ภาคครัวเรือน

 

      ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงินของ ประชาชนจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง ไว้ในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 (2547-2551) ระยะที่ 2 (2553-2557) และระยะที่ 3 (2559-2563) โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากโครงการสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี มาประเมินและติดตามระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน และใช้ประกอบการจัดทำนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ปี 2553 การสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนมีการจัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดย ธปท. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจการใช้บริการทางการเงิน 11 บริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการในระบบและผู้ให้บริการนอกระบบ เพื่อให้สามารถประเมินระดับการเข้าถึงบริการ ทางการเงิน ช่องทางการใช้บริการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้บริการทางการเงิน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2563

  • ฉบับเต็ม

  • Infographic

รายงานผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2561

  • ฉบับเต็ม

  • บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559

  • ฉบับเต็ม

รายงานผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2556

  • ฉบับเต็ม

รายงานผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2553

  • ฉบับเต็ม