ธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ภาครัฐ

Outright Purchase and Sale of Public Sector Debt Securities

ธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ภาครัฐ

(Outright Purchase and Sale of Public Sector Debt Securities)

ธุรกรรมซื้อ/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดรองระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตั้ง (Outright Counterparty) เป็นธุรกรรมที่ใช้ในการปรับสภาพคล่องแบบระยะยาว โดย ธปท. อาจซื้อขาดตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อปล่อยสภาพคล่องรองรับความต้องการเงินสดหมุนเวียนในระบบที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มหรือชดเชยตราสารหนี้ภาครัฐที่ ธปท. ถือครองที่ครบกำหนด สำหรับการใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท.​​

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลธุรกรรมซื้อขา​​​​ด/ขายข​าดตราสารหนี้​​ภาครัฐ​ (Outright Purchases and Sales of Government Securities)​​ 

รายชื่อคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-Outright)

สถิติตลาดการเงิน