การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

Reserve Requirements

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

(Reserve Requirements)

ธปท. กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยรายปักษ์ (เริ่มต้นในวันพุธและสิ้นสุดในวันอังคารของสัปดาห์ที่สองถัดมา) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยฐานเงินฝากและหนี้สินต่างประเทศระยะสั้นในปักษ์ก่อนหน้า 

 

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ข้อมูลการดำรงเงินฝากกระแสรายวันของสถาบันการ​​เงินที่ ธป​​​​​​​​​​​​​ท. (Fina​ncial Institutions' Current Account Balances at the BOT)​​​

ข้อมูลการดำรงเงินฝากกระแสรายวันของสถาบันการเงินที่ ธปท. (สถิติรายวัน และรายปักษ์)​