ข้อมูลพันธบัตรและตราสารหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการจัดทำรวบรวมเอกสารข้อมูลตราสารหนี้ภาครัฐที่ทางธนาคารฯ เป็นนายทะเบียและตัวแทนการจ่ายเงิน มาเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงาน หรือผู้ที่ มีความเกี่ยวข้อสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คลังข้อมูลตราสารหนี้ภาครัฐ

สรุปความเคลื่อนไหวตรา สารหนี้ภาครัฐในตลาดแรก

ตราสารหนี้ คงค้าง จำหน่าย ไถ่ถอน

ข้อมูลตราสารหนี้รายรุ่น​​

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร​​

ปฏิทินการจ่ายดอกเบี้ย และไถ่ถอนต้นเงิน​​

ภาพตัวอย่างตราสารหนี้ใน
อดีตและปัจจุบัน

ตราสารหนี้ภาครัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับเป็นนายทะเบียน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยใบตราสารแต่ละชนิดในอดีตและปัจจุบันมีรูปแบบต่าง ๆ กัน

debt

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง