ธุรกรรมด้านงานทะเบียน

​งานเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์​เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ การใช้เป็นหลักทรัพย์วางประกัน

 

 การโอนกรรมสิทธิ์

โอนกรรมสิทธิ์ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่น​​

 

แบบพิมพ์

- หนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร Download

- คำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ (ผู้รับโอน) Download

- หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อ (กรณีผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

- หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ (กรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล) Download

 

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

 

 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (กรณีบันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

ใช้ในกรณีผู้รับหลักประกันประสงค์ให้บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันไว้ในใบตราสารหนี้ โดยผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการขอใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันพร้อมหนังสือส่งมอบตราสารหนี้ ใบตราสารหนี้ เอกสารแสดงตัว และค่าธรรมเนียม ส่งให้ ธปท.​​

 

แบบพิมพ์

- หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน Download

- หนังสือส่งมอบตราสารหนี้ Download

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือส่งมอบตราสารหนี้

 

 การถอนหลักประกันตราสารหนี้ (กรณีบันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

 

ใช้ในกรณีมีการบันทึกการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสารหนี้ โดยผู้ให้หลักประกันมีหนังสือแจ้งการถอนหลักประกันในตราสารหนี้ (โดยผู้ให้หลักประกัน) พร้อมหนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ ใบตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียม ส่งให้ธปท.​ 

 

แบบพิมพ์

- หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้ให้หลักประกัน) Download

- หนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ Download

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้ให้หลักประกัน)

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้

 

 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (กรณีไม่บันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

 

ใช้ในกรณีผู้รับหลักประกันไม่ประสงค์ให้บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันไว้ในใบตราสารหนี้ โดยผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการขอใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันพร้อมหนังสือส่งมอบตราสารหนี้ สำเนาใบตราสารหนี้ และเอกสารแสดงตน ส่งให้ ธปท.

 

แบบพิมพ์

- หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน Download

- หนังสือส่งมอบตราสารหนี้ Download

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (ไม่บันทึกในใบตราสารหนี้)

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือส่งมอบตราสารหนี้

 การถอนหลักประกันตราสารหนี้ (กรณีไม่บันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

 

ใช้ในกรณีไม่มีการบันทึกการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสารหนี้ โดยผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการถอน
หลักประกันในตราสารหนี้ พร้อมสำเนาใบตราสารหนี้ ส่งให้ ธปท.

 

แบบพิมพ์

- หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้รับหลักประกัน) Download

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้รับหลักประกัน)

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ดูทั้งหมด

งานทะเบียนประวัติเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่และการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติผู้ถือกรรมสิทธิ์รายเดิม สำหรับตราสารหนี้ ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ การเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งมีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสาร

 

 เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ เพื่อให้ ธปท. จัดส่งเอกสารไปยังสถานที่ติดต่อแห่งใหม่

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับพันธบัตรทุกฉบับ

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับพันธบัตรบางฉบับ

 

 เปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ย

​​​​ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับดอกเบี้ยประจำงวดจากการถือครองตราสารหนี้​

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรทุกฉบับ

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรบางฉบับ

 

 เปลี่ยนชื่อในตราสารหนี้

​​​​ใช้ในกรณีที่บุคคลธรรมดาประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือคำนำหน้า  หรือกรณีนิติบุคคลที่ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลให้ตรงกับที่ได้แจ้งเปลี่ยนกับทางราชการ​ 

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนชื่อในตราสารหนี้

 

 เปลี่ยนผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์​

ใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้จัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์ แจ้งความประสงค์ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองหรือผู้จัดการตราสารหนี้แทน  หรือเปลี่ยนเนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้จัดการถึงแก่กรรม

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ปกครองหรือผู้จัดการ (ต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์

 

 เพิ่มผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของคนไร้ความสามารถ​​

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  ผู้อนุบาลต้องยื่นคำขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ขอเพิ่มชื่อในตราสารหนี้ในฐานะเป็นผู้อนุบาล

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้อนุบาล (ต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัตฯ กรณีเพิ่มผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของคนไร้ความสามารถ

 

 แจ้งบรรลุนิติภาวะ

ใช้ในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ บรรลุนิติภาวะแล้ว 

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้อนุบาล (ต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีแจ้งบรรลุนิติภาวะ

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ดูทั้งหมด

งานคำร้อง​เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการขอออกใบตราสารที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน การขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยังถือครองตราสารหนี้ โดยที่กรรมสิทธิ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง และการดำเนินการเพื่อจัดการมรดกกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ถึงแก่กรรม  เช่น การออกตราสารหนี้ฉบับใหม่ การออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้  การขอย้ายการจดทะเบียนไปต่างสำนักงาน การขอจัดการมรดกตราสารหนี้ การออกหนังสือรับรองการหักภาษี  เป็นต้น

ขอออกตราสาร​​หนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหายหรือชำรุด

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอให้ออกตราสารหนี้ฉบับใหม่ เนื่องจากฉบับเดิมสูญหาย หรือชำรุด

 

แบบพิมพ์

- คำร้อง Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอออกตราสารหนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอออกตราสารหนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่ชำรุด

 ขอแตกตราสารหนี้หรือขอยุบรวมตราสารหนี้

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอแบ่งแยกตราสารหนี้ เพื่อนำไปใช้วางเป็นหลักประกันหรือเพื่อการอื่น  หรือประสงค์จะขอยุบรวมตราสารหนี้ให้เป็นฉบับเดียวกัน

 

แบบพิมพ์

- คำร้อง Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอแตกตราสารหนี้

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอยุบรวมตราสารหนี้

 

​ จัดการมรดก

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ถึงแก่กรรม  ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดก ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

 

แบบพิมพ์

- คำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล) Download

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล)

 • ตัวอย่าการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ

 

​ ​ขอหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้หรือการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์  มีความประสงค์ให้ ธปท. ออกหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้ หรือการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้

 

แบบพิมพ์ 

- คำร้อง Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้

​ 

​ขอใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอให้ออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจาก สูญหาย หรือชำรุด

 

แบบพิมพ์

- คำร้อง Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอใบแทนหนังสือรับรองภารหักภาษี ณ ที่จ่าย

​ ​

 ​​แจ้งอายัดและถอนอายัดตราสารหนี้​

        การแจ้งอายัดและถอนอายัดจะทำได้เฉพาะหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี ปปช. ปปง. ปปฟ. ฯ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะมีหนังสือถึง ธปท. ขออายัดเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้  ธปท. จะบันทึกการอายัดไว้และมีหนังสือตอบรับการอายัดให้หน่วยงานที่แจ้งอายัดทราบ จนกว่าผู้แจ้งอายัดจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
        ในปัจจุบัน กรมบังคับคดีมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนตราสารหนี้ กับ ธปท. ในการรับส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ

 

แบบพิมพ์

-

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ดูทั้งหมด