ธุรกรรมด้านงานทะเบียน

งานเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

เป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของตราสารหนี้ เช่น ​การโอนกรรมสิทธิ์ การวางหลักประกัน เป็นต้น

image

การโอนกรรมสิทธิ์

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น​​ โดยผู้โอนและผู้รับโอนลงนามในหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร พร้อมใบตราสารหนี้ เอกสารแสดงตน และค่าธรรมเนียม

 

แบบพิมพ์

- หนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร Download

- คำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ (ผู้รับโอน) Download

- หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อ (กรณีผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

- หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ (กรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล) Download

 

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

 

การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

(กรณีบันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

ใช้ในกรณีผู้รับหลักประกันประสงค์ให้บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันไว้ในใบตราสารหนี้ โดยผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันพร้อมหนังสือส่งมอบตราสารหนี้ ใบตราสารหนี้ เอกสารแสดงตน และค่าธรรมเนียม

 

แบบพิมพ์

- หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน Download

- หนังสือส่งมอบตราสารหนี้ Download

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือส่งมอบตราสารหนี้

 

การถอนหลักประกันตราสารหนี้

(กรณีบันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

 

ใช้ในกรณีมีการบันทึกการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสารหนี้ โดยผู้ให้หลักประกันมีหนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้ให้หลักประกัน) พร้อมหนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ ใบตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียม

 

แบบพิมพ์

- หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้ให้หลักประกัน) Download

- หนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ Download

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้ให้หลักประกัน)

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้

 

การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

(กรณีไม่บันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

 

ใช้ในกรณีผู้รับหลักประกันไม่ประสงค์ให้บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันไว้ในใบตราสารหนี้ โดยผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พร้อมหนังสือส่งมอบตราสารหนี้ สำเนาใบตราสารหนี้ และเอกสารแสดงตน 

 

แบบพิมพ์

- หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน Download

- หนังสือส่งมอบตราสารหนี้ Download

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (ไม่บันทึกในใบตราสารหนี้)

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือส่งมอบตราสารหนี้

การถอนหลักประกันตราสารหนี้

(กรณีไม่บันทึกข้อความในใบตราสารหนี้)

 

ใช้ในกรณีไม่มีการบันทึกการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสารหนี้ โดยผู้รับหลักประกันมีหนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้รับหลักประกัน) พร้อมสำเนาใบตราสารหนี้ 

 

แบบพิมพ์

- หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้รับหลักประกัน) Download

 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้รับหลักประกัน)

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ดูทั้งหมด

งานทะเบียนประวัติ

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่และการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติผู้ถือกรรมสิทธิ์รายเดิม สำหรับตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ การเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งมีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสาร

image

เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ เพื่อให้ ธปท. จัดส่งเอกสารไปยังสถานที่ติดต่อแห่งใหม่

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับพันธบัตรทุกฉบับ

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับพันธบัตรบางฉบับ

 

เปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ย

​​​​ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ประสงค์จะเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับดอกเบี้ยประจำงวดจากการถือครองตราสารหนี้​

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรทุกฉบับ

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรบางฉบับ

 

เปลี่ยนชื่อในตราสารหนี้

​​​​ใช้ในกรณีที่บุคคลธรรมดาประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือคำนำหน้า  หรือนิติบุคคลประสงค์จะเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลให้ตรงกับที่ได้แจ้งเปลี่ยนกับทางราชการ​ 

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

- แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อ (ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนชื่อในตราสารหนี้

 

เปลี่ยนผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์​

ใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้จัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์ แจ้งความประสงค์ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองหรือผู้จัดการตราสารหนี้แทน หรือเปลี่ยนเนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้จัดการตราสารหนี้ถึงแก่กรรม

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

- แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ปกครองหรือผู้จัดการ (ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเปลี่ยนผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของผู้เยาว์

 

เพิ่มผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของคนเสมือนไร้ความสามารถ​​หรือคนไร้ความสามารถ​​

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ/หรือบุคคลไร้ความสามารถ  ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ขอเพิ่มชื่อในตราสารหนี้ในฐานะเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

- แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อ (ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเพิ่มผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของคนเสมือนไร้ความสามารถ

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีเพิ่มผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ของคนไร้ความสามารถ

 

แจ้งบรรลุนิติภาวะ

ใช้ในกรณีที่ผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บรรลุนิติภาวะแล้ว 

 

แบบพิมพ์ 

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

- แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อ (ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 • ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ กรณีแจ้งบรรลุนิติภาวะ

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ดูทั้งหมด

งานคำร้อง

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการขอออกใบตราสารที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน การขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกตราสารหนี้ฉบับใหม่ การออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ การขอจัดการมรดกตราสารหนี้ การออกหนังสือรับรองการหักภาษี เป็นต้น

image

ขอออกตราสาร​​หนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหายหรือชำรุด

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอให้ออกตราสารหนี้ฉบับใหม่ เนื่องจากฉบับเดิมสูญหาย หรือชำรุด

 

     แบบพิมพ์

- คำร้อง Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอออกตราสารหนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอออกตราสารหนี้ฉบับใหม่แทนฉบับที่ชำรุด

ขอแยกหรือยุบรวมตราสารหนี้

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความประสงค์จะแยกตราสารหนี้ออกเป็นหลายฉบับ หรือยุบรวมตราสารหนี้ให้เป็นฉบับเดียว

 

แบบพิมพ์

- คำร้อง Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอแยกตราสารหนี้

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอยุบรวมตราสารหนี้

 

จัดการมรดก

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ถึงแก่กรรม ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดกยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด เพื่อขอจัดการตราสารหนี้ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

 

แบบพิมพ์

- คำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล) Download

- คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล)

 • ตัวอย่าการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติฯ

 

ขอหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้หรือการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความประสงค์ให้ ธปท. ออกหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้ หรือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้

 

แบบพิมพ์ 

- คำร้อง Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอหนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้

​ 

ขอใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอให้ออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากสูญหาย หรือชำรุด

 

แบบพิมพ์

- คำร้อง Download

 • ตัวอย่างการกรอกคำร้อง กรณีขอใบแทนหนังสือรับรองภารหักภาษี ณ ที่จ่าย

​ ​

แจ้งอายัดและถอนอายัดตราสารหนี้​

        การแจ้งอายัดและถอนอายัดจะทำได้เฉพาะหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น โดยหน่วยงานจะมีหนังสือถึง ธปท. ขออายัดเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ ธปท. จะบันทึกการอายัดไว้และมีหนังสือตอบรับการอายัดให้หน่วยงานที่แจ้งอายัดทราบ จนกว่าผู้แจ้งอายัดจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
        ในปัจจุบัน กรมบังคับคดีมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนตราสารหนี้ กับ ธปท. ในการรับส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

ทีมบริการพันธบัตร

02-283-6344, 02-283-6470

PBD-BOND-SVT@bot.or.th