คู่มือประชาชนพันธบัตร

 • 04-01 การขอจัดการมรดกพันธบัตร

 • 04-02 การถอนหลักประกันตราสารหนี้โดยผู้รับหลักประกัน กรณีไม่ประสงค์ให้ ธปท.บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสาร

 • 04-03 การถอนหลักประกันตราสารหนี้โดยผู้ให้หลักประกัน กรณีประสงค์ให้ ธปท. บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสาร

 • 04-04 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน กรณีประสงค์ให้ ธปท.บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสาร

 • 04-05 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน ไม่กรณีประสงค์ให้ ธปท. บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสาร

 • 04-06 การออกพันธบัตรใหม่แทนฉบับที่สูญหาย กรณีนิติบุคคล

 • 04-07 การออกพันธบัตรใหม่แทนฉบับที่สูญหาย กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-08 การเปลี่ยนแปลงชื่อในใบพันธบัตร กรณีนิติบุคคล

 • 04-09 การเปลี่ยนแปลงชื่อในใบพันธบัตร กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-10 การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์

 • 04-11 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ _ บัญชีรับดอกเบี้ย กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-12 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ _ บัญชีรับดอกเบี้ย กรณีนิติบุคคล

 • 04-13 การโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

 • 04-14 การออกหนังสือรับรอง กรรมสิทธิ์พันธบัตร_ใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคล

 • 04-15 การออกหนังสือรับรอง กรรมสิทธิ์พันธบัตร_ใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-16 การออกพันธบัตรใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุด แบ่งแยกพันธบัตร ยุบรวมพันธบัตรรุ่นเดียวกันให้เป็นฉบับเดียว กรณีนิติบุคคล

 • 04-17 การออกพันธบัตรใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุด แบ่งแยกพันธบัตร ยุบรวมพันธบัตรรุ่นเดียวกันให้เป็นฉบับเดียว กรณีบุคคลธรรมดา