ติดต่อเจ้าหน้าที่งานพันธบัตรและตราสารหนี้

งานจัดจำหน่าย

งานประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ (e-Bidding)
งานแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ภาครัฐ (Bond Switching)
งานจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-283-6345

- Email address: bondmgt@bot.or.th

งานการเงินพันธบัตร

การจ่ายดอกเบี้ย/ไถ่ถอนตราสารหนี้
งานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าดอกเบี้ย

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-283-6343

- Email address: INT@bot.or.th

งานทะเบียนพันธบัตร

งานทะเบียนประวัติ
งานคำร้อง
งานเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-283-6344

- Email address: PBD-BOND-SVT@bot.or.th

Call Center งานพันธบัตร

หมายเลขโทรศัพท์ 02-283-5900  

สถานที่ติดต่อ

     ส่วนพันธบัตร ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตธนาคารแห่งประเทศไทย

     273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กท. 10200


ระยะเวลาเปิดให้บริการ

     เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)