ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการจัดทำรวบรวมเอกสารข้อมูลตราสารหนี้ภาครัฐที่ทางธนาคารฯ เป็นนายทะเบียและตัวแทนการจ่ายเงิน มาเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงาน หรือผู้ที่ มีความเกี่ยวข้อสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คลังข้อมูลตราสารหนี้ภาครัฐ

สรุปความเคลื่อนไหวตรา สารหนี้ภาครัฐในตลาดแรก

ตราสารหนี้ คงค้าง จำหน่าย ไถ่ถอน

ข้อมูลตราสารหนี้รายรุ่น​​

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร​​

ปฏิทินการจ่ายดอกเบี้ย และไถ่ถอนต้นเงิน​​

ภาพตัวอย่างตราสารหนี้ใน
อดีตและปัจจุบัน

ตราสารหนี้ภาครัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับเป็นนายทะเบียน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยใบตราสารแต่ละชนิดในอดีตและปัจจุบันมีรูปแบบต่าง ๆ กัน

debt

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 • ว่าด้วยบริการบาทเนต พ.ศ. 2549

 • ว่าด้วยบริการบาทเนต พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • ที่ สรข. 3/2556 ค่าธรรมเนียมบริการบาทเนต

 • ที่ สรข. 6/2559 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • ที่ สรข. 10/2565 เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการบาทเนต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • พิธีปฏิบัติในช่วงปรับเปลี่ยนระบบบาทเนต

 • ที่ สรข. 9/2565 เรื่อง การดำเนินงานกรณีช่องทางสวิฟท์ขัดข้อง และการยกเลิกคำสั่งโอนเงิน

 • ที่ สรข. 1/2556 เรื่อง เวลาทำการของบาทเนตและการส่งหนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่านบาทเนต

 • คุณสมบัติของสถาบันที่จะเข้าเป็นผู้ใช้บริการบาทเนต

 • คุณสมบัติของสถาบันที่จะเข้าเป็นผู้ใช้บริการบาทเนต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • ที่ สรข. 7/2559 เรื่อง เกณฑ์การดำรงเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) และสัดส่วนในการโอนเงินผ่านบาทเนต

 • ที่ สรข. 8/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และการนำตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียนมาเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

 • ที่ สรข. 2/2556 เรื่อง บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • ที่ สรข. 2/2558 เรื่อง บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

 • ที่ สรข. 5/2558 เรื่อง บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

 • พิธีปฏิบัติการส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายให้ ธปท. ดำเนินการในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง

 • ที่ สรข. 6/2565 เรื่อง การใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชำระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ

 • คู่มือการสมัครขอใช้ยอดได้ดุล

 • การให้บริการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 • ค่าปรับบริการบาทเนต กรณีการให้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย

 • ค่าปรับบริการบาทนเต กรณีการให้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • บริการการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับระบบ USD CHATS เพื่อการชำระดุลธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต

 • ที่ สรข. 4/2561 เรื่อง การกำหนดนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ใช้บริการบาทเนต

 • ที่ สรข. 8/2565 เรื่อง ข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO 20022

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 12)

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 13)

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 14)

 • หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการบาทเนต (แบบฟอร์ม B-1.1)​ - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

 • หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการบาทเนตผ่านคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้บริการบาทเนตอื่น (แบบฟอร์ม B-1.2) - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตสมทบ

 • ตารางเวลาทำการของระบบบาทเนตและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง​

 • หนังสือมอบอำนาจตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการบาทเนต (แบบฟอร์ม B-2.1) - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

 • หนังสือมอบอำนาจสำหรับการใช้บริการบาทเนตผ่านคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้บริการบาทเนตอื่น (แบบฟอร์ม B-2.2) - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตสมทบ

 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการบาทเนต (แบบฟอร์ม B-3)

 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ BAHTNET Web Service (แบบฟอร์ม B-4)

 • หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม BAHTNET Web Service (แบบฟอร์ม B-5)

 • หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากเพื่อการโอนเงินบาทเนต (แบบฟอร์ม B-6)

 • สัญญาการขอร่วมใช้คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (แบบฟอร์ม B-7) - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตสมทบ​

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

 • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​

 • แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดบัญชีและความประสงค์ขอรับ MT900, MT910 ทาง SWIFT (แบบฟอร์ม B-8)

 • แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดบัญชีและความประสงค์ขอรับ Message ทาง SWIFT (แบบฟอร์ม B-8)

 • คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับใช้บริการบาทเนต (ปรับปรุง 26 ส.ค. 2559)

 • การดำเนินการของ ธปท. ช่วงต้นวัน

 • การดำเนินการของ ธปท. ช่วงสิ้นวัน​

 • การดำเนินการของผู้ใช้บริการบาทเนตช่วงต้นวัน

 • การดำเนินการของผู้ใช้บริการบาทเนตช่วงสิ้นวัน​

 • หนังสือขอขยายเวลาให้บริการระบบบาทเนต (แบบฟอร์ม B-9)

 • พิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉินของระบบบาทเนต​

 • แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานบาทเนต (แบบฟอร์ม B-10)​

BAHTNET Help Desk

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทีมบาทเนต ฝ่ายการชําระเงินและพันธบัตร ธปท.

โทร. 0-2283-5045 (อัตโนมัติ 8 คู่สาย)

โทรสาร 0-2283-6772

 • แบบฟอร์มการแจ้งระงับการใช้บริการ (แบบฟอร์ม B-11)​

 • หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 • หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 • หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

 • หนังสือมอบอำนาจให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ภายใต้ระบบการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 • หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M1)

 • หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M2)

 • หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. (แบบฟอร์ม M3)

 • หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. (แบบฟอร์ม M4)

 • หนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงิน (แบบฟอร์ม M5)

 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M6)

 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (แบบฟอร์ม M7)

 • หนังสือขอส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายให้ ธปท. ดำเนินการในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง (แบบฟอร์ม M8)

 • หนังสือแจ้งการใช้บริการการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับระบบ USD CHATS (แบบฟอร์ม P1)

 • SOE01--แบบแจ้งเลขที่บัญชีตราสารหนี้ที่TSD

 • SOE02--แบบแจ้งความประสงค์ฝากตราสารหนี้

 • พิธีปฏิบัติแนบท้ายประกาศ ธปท. เรื่อง ข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO 20022

 • พิธีปฏิบัติแนบท้ายประกาศ ธปท. เรื่อง การดำเนินงานกรณีช่องทางสวิฟท์ขัดข้อง และการยกเลิกคำสั่งโอนเงิน

 • หนังสือแสดงความตกลงการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชำระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ

 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชำระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ

 • 1. พิธีปฏิบัติแนบท้ายประกาศ ธปท. เรื่อง ข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO 20022

 • - ฝชพ.(ว.) 158/2557-ระเบียบ พิธีปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต

 • - พิธีปฏิบัติ ธปท. เรื่อง การกันเงินในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับ ธปท. และตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน สาหรับการชาระดุลธุรกรรม Bulk Payment Credit Next Day

 • - Workflow สำหรับการทำ Pre-fund รอบ Bulk Payment Credit Next Day

 • - หนังสือยินยอมให้กันเงินในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับ ธปท. และกันตราสารหนี้เพื่อการชำระดุลธุรกรรม Bulk Payment Credit Next Day

 • - หนังสือ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ว่าด้วยการกันตราสารหนี้และเงินในบัญชี เงินฝากที่ ธปท. เพื่อการชำระดุลธุรกรรม Bulk Payment Credit Next Day

 • 3. ฝชพ.(ว.) 51/2556_การซักซ้อมแผนฉุกเฉินของผู้ใช้บริการบาทเนตประจำปี 2556

 • 4. ฝชพ.(ว.) 29/2556)_ประกาศ ธปท. ภายใต้ระเบียบบาทเนตที่ปรับปรุงใหม่ และการดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนวิธีการส่งหนังสือยืนยันรายการโอนเงินผ่านบาทเนต

 • 5. ฝชพ. (ว.) 28/2556_ระเบียบ/ประกาศ ธปท. ที่ปรับปรุงอันเนื่องจากการพัฒนาระบบ BOT-EFS_

 • 6. ฝรช.(12) ว. 79/2551_กำหนดเวลา Cut-off time และแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต_

 • 7. ฝรช.(03) ว.87/2547_การจ่ายเงินภาครัฐให้กับเจ้าหนี้และส่วนราชการผ่านระบบบาทเนตและระบบ SMART_

 • 8. สรช.(03) ว.55/2547_การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต_

 • 9. ฝรช.(03) ว.3414/2543_การยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดในการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต_

 • 10. ฝชพ.(ว.)81/2558_นำส่งประกาศ ธปท. เรื่อง บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) และพิธีปฏิบัติการส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายให้ ธปท. ดำเนินการในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง_

 • 11. ฝชพ.(ว.) 4/2560_ หนังสือเวียน เรื่อง การปรับรอบเวลาชำระดุลธุรกรรมแบบ Net Settlement ในระบบบาทเนต

 • 12. ฝชพ.(31) ว.794/2560_นำส่งประกาศ ธปท. เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET และระบบ ICAS

 • 13. ฝชพ.ว.34/2562_นำส่งหลักเกณฑ์การให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้าของธนาคารผ่านบาทเนต

 • 14. ฝชพ. (ว.) 39/2562_นำส่งประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และการนำตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียนมาเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • 15. ฝชพ.(ว.) 14/2563_การยกเลิกแนวปฏิบัติและการผ่อนผันเกณฑ์ต่างๆ กรณีรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

 • - ฝชพ.(ว.) 3/2564)-ฉบับปรับปรุง 1 กุมภาพันธ์ 2564_แนวปฏิบัติ เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้บริการบาทเนต

 • - คู่มือการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านการฉ้อโกง (Fraud Incident)

 • - แบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านการฉ้อโกง (Fraud Incident) กรณีสถาบันผู้ใช้บริการไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม พรบ. ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

 • - BIS-CPMI_Endpoint Security_FAQ

 • - ฝชพ.(ว) 161/2564_หนังสือเวียน เรื่อง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET และระบบ ICAS ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • - แนวปฏิบัติ เรื่อง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET และระบบ ICAS ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • - ฝชพ.ว. 50/2565_ นำส่งประกาศ ธปท. และพิธีปฏิบัติ ของระบบบาทเนตที่เกี่ยวข้องกับข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงตามมาตรฐาน ISO 20022

 • - สรข. 8/2565_เรื่อง ข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO 20022

 • - สรข. 9/2565_เรื่อง การดำเนินงานกรณีช่องทางสวิฟท์ขัดข้อง และการยกเลิกคำสั่งโอนเงิน

 • - สรข. 10/2565_เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการบาทเนต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • - พิธีปฏิบัติแนบท้ายประกาศ ธปท. เรื่อง ข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO 20022

 • - พิธีปฏิบัติแนบท้ายประกาศ ธปท. เรื่อง การดำเนินงานกรณีช่องทางสวิฟท์ขัดข้อง และการยกเลิกคำสั่งโอนเงิน

 • 19. ฝชพ.ว.69/2565_เรื่อง นำส่งพิธีปฏิบัติของระบบบาทเนต เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้ใช้บริการบาทเนตไม่ได้รับเอกสารยืนยันการทำรายการหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน จากระบบบาทเนต ผ่านช่องทาง SWIFT

 • หลักเกณฑ์การให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ผ่านบาทเนตฉบับใหม่ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551)

 • หลักเกณฑ์การให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ผ่านบาทเนต

 • หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หนังสือขอเปิดบัญชีชำระเงิน

 • บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจแจ้งการโอนเงิน

 • หนังสือแจ้งการโอนเงินกรณีบาทเนตขัดข้อง

 • ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตตามแนวมาตรฐาน ISO/IEC 27001

 • 1. แบบฟอร์ม - หนังสือแจ้งผลการซักซ้อมแผนฉุกเฉินระบบบาทเนต ประจำปี

 • 2. แบบฟอร์ม - รายงานผลการซักซ้อมแผนฉุกเฉินระบบบาทเนต

 • 3. แนวปฏิบัติในการซักซ้อมแผนฉุกเฉินระบบบาทเนต ปี 2564-2566

 • 1. แบบฟอร์ม - หนังสือแจ้งผลการซักซ้อมแผนฉุกเฉินระบบบาทเนต

 • 2. แบบฟอร์ม - รายงานผลการซักซ้อมแผนฉุกเฉินระบบบาทเนต ปี 2567

 • 3. แนวปฏิบัติในการซักซ้อมแผนฉุกเฉินระบบบาทเนต ปี 2567-2569

 • 1. แบบแสดงความจำนงขอใช้บริการเครื่อง BAHTNET Web Service ที่ ธปท.

 • 2. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานบาทเนต

 • 3. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้บริการบาทเนต

 • 4. หนังสือยินยอม สำหรับ ธปท.

 • 5. หนังสือยินยอม สำหรับ NITMX

 • 6. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย