สัมมนาวิชาการภาคใต้ ประจำปี 2565 

 

       "ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้...

         ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก"

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท. สภต.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565 หัวข้อ "ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้...ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก" ใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 11.45 น.  ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผ่านช่องทางออนไลน์ (online) และ ณ สถานที่จัดงาน (onsite) โดยงานสัมมนาแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

​นำเสนอ  ยกระดับเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ด้วยกระแส "ดิจิทัล" และ "ความยั่งยืน"
​เสวนาเรื่อง  ก้าวใหม่ธุรกิจภาคใต้..... ปรับตัวอย่างไรให้ยั่งยืน

​เสวนาเรื่อง  ก้าวใหม่ธุรกิจภาคใต้..... ปรับตัวอย่างไรให้ยั่งยืน