ผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 3/2564 |
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.50 ต่อปี

30 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
 • คณะกรรมการฯ มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
 • เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอจากเดิม การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูง
 • ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐ มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
 • เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิม และการฟื้นฟูยังแตกต่างกันในภาคเศรษฐกิจ
 • กิจกรรมเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2564 ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนในทุกภูมิภาค
 • เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือมาตรการฟื้นฟู เพื่อกระจายสภาพคล่องลดภาระหนี้

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาดของ COVID-19

 

คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศและแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าโจทย์สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบันคือการจัดหาและการกระจายวัคซีนให้เพียงพอและทันการณ์ ในส่วนของด้านการเงิน มาตรการที่สำคัญคือการกระจายสภาพคล่องไปยังธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อและการเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินได้อย่างตรงจุดมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำและยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

แนวโน้มเศรษฐกิจ หลังมีการระบาด รอบที่ 3

เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ช้าลงมากจากการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ของ Covid-19 โดยการฟื้นตัวระยะข้างหน้าขึ้นอยู่กับการจัดหาและกระจายวัคซีนเป็นสำคัญ

Graph

ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามในระยะข้างหน้าอีก ได้แก่ สถานการณ์ความรุนแรงและความยืดเยื้อของการระบาดระลอกที่ 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มเติม และการจัดหาและกระจายวัคซีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ Semtiment การใช้จ่ายภายในประเทศและการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าเผชิญ
กับความไม่แน่นอนสูงขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสำคัญ

คาดการณ์โดย ธนาคาแห่งประเทศไทย

ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง และมีปัจจัยอีกมากที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว คณะกรรมการฯ จะติดตาม การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างใกล้ชิด เนื่องจากส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยจะ ประเมินความคืบหน้าการกระจายวัคซีนทั้งในต่างประเทศและในไทย การกลายพันธุ์ของไวรัสและประสิทธิภาพของวัคซีนสถานการณ์การระบาด ในต่างประเทศและในไทย รวมถึงความคืบหน้าของการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อทบทวนการวิเคราะห์ฉากทัศน์เป็นระยะ

ผลที่ได้จากการ
ฉีดวัคซีน

 • สถานการณ์ความรุนแรงและความยืดเยื้อของ การระบาดระลอกที่ 3
 • มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มเติม
 • การจัดหาและกระจายวัคซีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ Semtiment การใช้จ่ายภายในประเทศและการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
image

การประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564 และ 2565

 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาดระลอกที่ 3 ซึ่งกระทบการใช้จ่ายในประเทศและแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ต่างชาติ จากการเปิดประเทศที่ช้ากว่าคาดและนโยบายจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน สำหรับแรงขับเคลื่อนหลักของ เศรษฐกิจไทยมาจากการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า แต่ผลดีต่อการจ้างงานในตลาดแรงงานโดยรวมยังมีจำกัด ขณะที่ มาตรการเยียวยาและมาตรการการเงินเพิ่มเติมของภาครัฐจะมีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่แรงกระตุ้นภาครัฐในปีงบ ประมาณ 2565 อาจลดลงบ้างจากการเร่งเบิกจ่าย พ.ร.ก. กู้เงินในปีงบประมาณปัจจุบัน

Expected vaccination path and timing of herd immunity attainment

Timely vaccination would facilitate economic expansion by 3.0 - 5.7% of GDP during 2021 - 2022.

image

สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเร่งขึ้นชั่วคราวในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จากฐานราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • รายงาน 24 มี.ค. 2564

  25 มี.ค. 2566

  เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุม กนง. ครั้งที่ 3

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  0 2283 6186

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • รายงาน 24 มี.ค. 2564

  30 มี.ค. 2566

  เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุม กนง. ครั้งที่ 3

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  0 2283 6186

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

 • รายงาน 24 มี.ค. 2564

  30 มี.ค. 2566

  เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุม กนง. ครั้งที่ 3

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

  0 2283 6186

  ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Division

0 2283 6186

MPStrategyDiv@bot.or.th