การยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566

17 มีนาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้บริหารจัดการอัตราดอกเบี้ย THBFIX ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ย USD LIBOR เป็นองค์ประกอบในการคำนวณ จะยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 

​ตามที่มีการคาดการณ์การยุติอัตราดอกเบี้ย London Interbank Offered Rate (LIBOR) ทุกสกุลพร้อมกันในปี 2564 นั้น Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นองค์กรของอังกฤษที่กำกับดูแลการจัดทำอัตราดอกเบี้ย LIBOR ได้ประกาศว่า จะเริ่มทยอยยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (USD LIBOR) บางระยะ (tenor) นับตั้งแต่สิ้นปี 2564 เป็นต้นไป และจะถือว่าอัตราดอกเบี้ย USD LIBOR ที่เผยแพร่หลังเดือนมิถุนายน 2566 ขาดคุณสมบัติการเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนภาวะตลาด และไม่สามารถใช้อ้างอิงกับธุรกรรมการเงินโดยทั่วไปได้1 ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้บริหารจัดการอัตราดอกเบี้ย THBFIX ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ย USD LIBOR เป็นองค์ประกอบในการคำนวณ จะยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้ ธปท. จะดูแลให้มีการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX ทุกระยะ2 (tenor) ผ่านช่องทางและเวลาการเผยแพร่เดิม

 

 

Contact for more information

ทีมมาตรฐานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

0 2283 5476

referencerate@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด