​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 28/2564
เรื่อง ธปท. แจง Non-Residentสามารถทำธุรกรรม Non-deliverable OIS อ้างอิง THOR ได้

31 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563 ที่เริ่มมีการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ธปท. ได้เห็นการใช้อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในธุรกรรมการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

 

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563 ที่เริ่มมีการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ธปท. ได้เห็นการใช้อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในธุรกรรมการเงินที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การกู้ยืมระยะสั้นระหว่างธนาคาร การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้อนุพันธ์ พันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ขณะเดียวกันตลาดอนุพันธ์ Overnight Index Swap (OIS) ที่อ้างอิง THOR มีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับเช่นกัน นอกจากนี้ ยังเริ่มมีธุรกรรมอนุพันธ์ Cross-Currency Swap (CCS) ที่อ้างอิง THOR สำหรับอัตราดอกเบี้ยสกุลบาทด้วย

การที่ผู้ร่วมตลาดใช้อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในธุรกรรมการเงินกันอย่างแพร่หลาย จะช่วยส่งเสริมให้ตลาดอนุพันธ์อ้างอิง THOR มีสภาพคล่องสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ปริมาณธุรกรรม THOR OIS จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ตลาดนี้ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ร่วมตลาดทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ธปท. จึงขอชี้แจงว่า ผู้ร่วมตลาดที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย (Non-resident) สามารถทำธุรกรรม THOR OIS ทั้งที่มีการส่งมอบและไม่ส่งมอบเป็นเงินบาท (Non-deliverable) กับสถาบันการเงินภายในประเทศไทยได้ ในลักษณะเดียวกับธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) อื่น ๆ โดยหวังว่าการทำธุรกรรม THOR OIS ของผู้ร่วมตลาดประเภท Non-resident นี้ จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดอนุพันธ์อ้างอิง THOR ได้เช่นกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
23 เมษายน 2564

 

Contact for more information

ทีมมาตรฐานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

0 2356 7534

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด