เรื่อง  การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน

25 มิถุนายน 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

 

​นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

1. นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
2. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
3. นายอริยะ พนมยงค์

Contact for more information

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

0 2356 7536

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด