เรื่อง การลงนามในสัญญาเพื่อต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่นฉบับใหม่

23 กรกฎาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
​ธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราฉบับใหม่กับธนาคารกลางญี่ปุ่น (ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น) ภายใต้ความตกลง ฯ นี้ ธนาคารกลางทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นของตนเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. และไทยสามารถเลือกแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินเยนได้นอกเหนือจากดอลลาร์ สรอ. โดยวงเงินสูงสุดยังคงเดิมคือ 3,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

การต่ออายุความตกลง ฯ ครั้งนี้ มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการใช้วงเงินให้ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเงิน นอกเหนือจากการแก้ไขวิกฤตดังกล่าว นอกจากนั้น ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ฉบับล่าสุด เนื่องจากความตกลง ฯ นี้ มีกลไกที่สามารถเบิกใช้พร้อมกับความตกลง CMIM ได้ 

การสานต่อความร่วมมือทวิภาคีทางการเงินระหว่างกันในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เสถียรภาพระบบการเงินของทั้งสองประเทศ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ดีระหว่างญี่ปุ่นและไทยอีกด้วย

Contact for more information

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

0 2283 6288

IND-Cooperation@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด