เรื่อง  การแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 กรกฎาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
เรื่อง  การแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เรื่อง  การแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้   

 

1. เลื่อนตำแหน่ง นายปิติ ดิษยทัต ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน 

 

2. เลื่อนตำแหน่ง นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย 

และที่ประชุมฯ รับทราบการโยกย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

 

1. ย้าย นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

 

2. ย้าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

 

3. ย้าย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Contact for more information

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

+66 2356 7536

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด