เรื่อง ธปท. ได้รับรางวัล “2021 Best in Future of Digital Innovation” จากโครงการ DLT Scripless Bond

07 ตุลาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล IDC Future Enterprise Awards: 2021 Best in Future of Digital Innovation จากการพัฒนาโครงการ DLT Scripless Bond โดยโครงการนี้เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดการตราสารหนี้ภาครัฐ เพื่อรองรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ลงทุน ลดต้นทุนดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม และลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยการใช้ Smart Contract ในการตรวจสอบข้อมูล ธปท. ได้เปิดใช้งาน DLT Bond Platform อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยปัจจุบันได้ออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลรวม 10 รุ่น มูลค่ากว่า 160,000 ล้านบาท

นายเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล IDC Future Enterprise Awards: 2021 Best in Future of Digital Innovation จากการประกาศในงาน IDC Digital Transformation (DX) Summit Singapore เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กร ที่มีความโดดเด่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดย ธปท. ได้รับคัดเลือกจากการพัฒนาโครงการ DLT Scripless Bond ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนงานออกพันธบัตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

โครงการ DLT Scripless Bond เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดการตราสารหนี้ภาครัฐ เพื่อรองรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ลงทุน ทำให้สามารถได้รับพันธบัตรเร็วขึ้นภายใน 2 วันทำการ จากเดิมที่ใช้เวลาถึง 15 วัน อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยการใช้ Smart Contract ในการตรวจสอบข้อมูล ทำให้สามารถลดต้นทุนโดยรวมของทั้งระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ ธปท. ได้เปิดใช้งาน DLT Bond Platform อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยปัจจุบันได้ออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลรวม 10 รุ่น มูลค่ากว่า 160,000 ล้านบาท

 

ความสำเร็จของโครงการ DLT Scripless Bond เกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ที่สำคัญของประเทศไทย

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
7 ตุลาคม 2564

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Office

+66 2283 5083

DLT-Scripless-Bond@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด