เรื่อง การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2021 ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต

11 ตุลาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ

Bangkok FinTech Fair ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดในวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยเนื้อหาของงานเน้นไปที่การส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลและการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของ COVID-19 รวมทั้งการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการทางเงินและของระบบการเงินอนาคต งานจัดแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 FinTech Policies and Way Forward - What to Expect in this New Decade, ช่วงที่ 2 Digital Transformation for Businesses with Supportive Financial Infrastructure, ช่วงที่ 3 Financial Innovations for Productivity and Inclusivity - Now and Then และช่วงที่ 4 Blockchain & Decentralized Finance (DeFi): The Future of Finance. โดยงานจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และเป้าหมายของงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อรับมือกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้จัดงาน Bangkok FinTech Fair เป็นประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดของผู้ให้บริการทางการเงินในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้จะจัดงาน Bangkok FinTech Fair Bangkok ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "Shaping Digital Finance in the New Decade: ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต" ในวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.15 น. ถึง 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลและการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของ COVID-19 รวมทั้งทิศทางการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการทางเงินและของระบบการเงินอนาคต การเร่งให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อรับมือกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ในช่วงเวลา 2 วันของการจัดงาน แบ่งการนำเสนอได้เป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 FinTech Policies and Way Forward - What to Expect in this New Decade : นโยบาย FinTech สู่การเงินวิถีใหม่ในทศวรรษหน้าช่วงที่ 2 Digital Transformation for Businesses with Supportive Financial Infrastructure: เปลี่ยนเกมธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัล ช่วงที่ 3 Financial Innovations for Productivity and Inclusivity - Now and Then: วันนี้และก้าวต่อไปของการใช้นวัตกรรมทางการเงิน และช่วงที่ 4 Charting the Future of Finance together in the Borderless World: เปลี่ยนอนาคตโลกการเงินไร้พรมแดนไปด้วยกัน โดยผู้ร่วมงานจะได้รับฟังการเสวนาและการบรรยายในหลากหลายรูปแบบ  จากผู้นำขององค์กรทางการเงินและเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งการดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สู่ทิศทางในอนาคต รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบอกเล่าเส้นทางการปรับตัวด้านดิจิทัล จากตัวเร่งสำคัญทั้งวิกฤตโควิด-19 พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในอนาคต รวมทั้งบทบาทของ Central Bank Digital Currency ในโลกการเงินไทย รูปแบบบริการทางการเงินแบบใหม่ที่ไร้ตัวกลาง (Decentralized Finance) และทิศทางของพัฒนาการในไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบริการจากผู้ให้บริการทางการเงินและบริษัทฟินเทคที่นำนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ มาแสดง และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับในการก้าวสู่โลกดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน และผู้ประกอบการในการปรับตัวสู่โลกการเงินในอนาคต

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
11 ตุลาคม 2564

Contact for more information

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด