​แถลงข่าวร่วม
การขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาท
ระหว่างธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารแห่งประเทศไทย

26 ตุลาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

Logo
สรุปสาระสำคัญ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia: BNM) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศการขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาท (ringgit - baht settlement framework) เพื่อส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศมาเลเซียและไทย โดยเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยการขยายความร่วมมือครั้งนี้จะขยายกลุ่มผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมชาวไทยที่พำนักในมาเลเซียและชาวมาเลเซียที่พำนักในไทย รวมถึงมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม เช่น เกณฑ์การเรียกเอกสารให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะยาว การขยายขอบเขตของกลไกดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างสองประเทศด้วย

​แถลงข่าวร่วม
การขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาท
ระหว่างธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ในวันนี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2564) ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia: BNM) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศการขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาท (ringgit - baht settlement framework) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  โดยการขยายความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศมาเลเซียและไทย

การขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต-บาทในครั้งนี้ จะขยายกลุ่มผู้ใช้บริการ ให้ครอบคลุมชาวไทยที่พำนักในมาเลเซีย และชาวมาเลเซียที่พำนักในไทย รวมถึงมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม เช่น เกณฑ์การเรียกเอกสารให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นต้น

ในโอกาสนี้ นายอับดุล ราชีด กาฟโฟร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย กล่าวว่า "การขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินครั้งนี้ จะช่วยให้บุคคลธรรดาและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศสามารถใช้เงินริงกิต หรือเงินบาทในการทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะต่อไป"

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า "การขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาทครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจในมาเลเซียและไทย ช่วยส่งเสริมการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างสองประเทศที่เริ่มให้บริการไปในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ ธปท. เชื่อว่าการขยายขอบเขตของกลไกดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นและการรวมกลุ่มทางการเงินภายในภูมิภาคอาเซียนต่อไป"

กลไกความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารกลางมาเลเซีย และ ธปท. ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการชำระเงินสกุลท้องถิ่นที่มีการลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และได้ขยายความร่วมมือครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 

ในการนี้ ธนาคารกลางมาเลเซีย และ ธปท. ได้ร่วมกันคัดเลือกธนาคารพาณิชย์จากทั้งสองประเทศ เพื่อดำเนินการภายใต้กลไกการชำระเงินสกุลริงกิต-บาท โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าร่วม ได้แก่ เงินกองทุนและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ประสบการณ์การให้บริการด้านการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เข้มแข็งกับธนาคารพาณิชย์ในอีกประเทศหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

 

ธพ. ในมาเลเซีย

 

• รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม    

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)    

 

• รายชื่อธนาคารพาณิชย์เดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง

Bangkok Bank Berhad

CIMB Bank Berhad

Malayan Banking Berhad

MUFG Bank (Malaysia) Berhad

Public Bank Berhad

RHB Bank Berhad

United Overseas Bank (Malaysia) Berhad


ธพ. ในประเทศไทย

 

• รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

• รายชื่อธนาคารพาณิชย์เดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกลางมาเลเซีย ธนาคารแห่งประเทศไทย 26 ตุลาคม 2564