ธปท. ผ่อนคลายนโยบายการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน
โดยคำนึงถึงความระมัดระวังและการสนับสนุนเศรษฐกิจช่วงฟื้นตัว

11 พฤศจิกายน 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการประเมิน เพื่อทดสอบระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ภายใต้ภาวะวิกฤต (stress test) ในช่วงปี 2564-2566 พบว่าระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความแข็งแกร่งเพียงพอรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยตั้งสำรองและสะสมเงินกองทุนมาโดยตลอด ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีอัตราการกันเงินสำรองสูงถึง 1.55 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ร้อยละ 19.9 ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการประเมิน เพื่อทดสอบระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ภายใต้ภาวะวิกฤต (stress test) ในช่วงปี 2564-2566 พบว่าระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความแข็งแกร่งเพียงพอรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยตั้งสำรองและสะสมเงินกองทุนมาโดยตลอด ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีอัตราการกันเงินสำรองสูงถึง 1.55 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ร้อยละ 19.9 ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 

 

ดังนั้น ด้วยระบบสถาบันการเงินที่ยังแข็งแกร่ง มีเงินสำรองและเงินกองทุนรองรับสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า ธปท. จึงเห็นควรผ่อนคลายมาตรการการจ่ายเงินปันผล โดยยกเลิกการกำหนดเพดานไม่ให้จ่ายเกินอัตราการจ่ายในอดีต อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัว สถาบันการเงินยังจำเป็นต้องเสริมสร้างเงินกองทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง จึงยังกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 รวมทั้งให้ยึดหลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า

 

นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ระบบสถาบันการเงินไทยเข้มแข็ง มีกันชนรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

คำถาม-คำตอบ มาตรการเงินปันผล

 

1. ทำไมถึงผ่อนปรนเกณฑ์ และทำไมจึงผ่อนแค่บางส่วน 

 

คำตอบ : ด้วยปัจจุบันภาพเศรษฐกิจเริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคงแข็งแกร่ง มีเงินสำรองและเงินกองทุนเพียงพอรองรับสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ธปท. จึงมองว่าสามารถทยอยผ่อนคลายมาตรการเงินปันผลได้ อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด สถาบันการเงินยังจำเป็นต้องเสริมสร้างเงินกองทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อให้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงยังกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 รวมทั้งให้ยึดหลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า

 

2. ธปท. คาดว่าจะยกเลิกการกำหนดเพดานได้เมื่อไร และ/หรือ ต้องเห็นสัญญาณใดจึงจะยกเลิก 

 

คำตอบ :  ปัจจัยสำคัญที่ใช้พิจารณา นอกจากระบบสถาบันการเงินยังมีความแข็งแกร่งเพียงพอรองรับสถานการณ์ภายใต้ภาวะวิกฤตได้แล้ว ยังควรสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับเข้าสู่ภาวะปกติ ก็อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดนโยบายกลางในการจำกัดการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงินในระยะข้างหน้า

 

Contact for more information

ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

0 2283 5874

0 2283 5878

0 2283 5312

PR1-RPD1@bot.or.th