ธนาคารแห่งประเทศไทยรับแนวปฏิบัติ FX Global Code 
และสนับสนุนให้สถาบันการเงินยกระดับมาตรฐานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

31 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

ตามที่คณะทำงาน Global Foreign Exchange Committee (GFXC) ได้จัดทำแนวปฏิบัติ FX Global Code ตั้งแต่ปี 2560 และได้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในห้องค้าและการทำธุรกรรมในตลาดเงินตราต่างประเทศให้มีความน่าเชื่อถือ มีการให้บริการที่โปร่งใส เป็นธรรม และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดเงินตราต่างประเทศของไทยตระหนักถึงความสำคัญของแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประเมินและดูแลให้การปฏิบัติงานของ ธปท. ในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคารกลางให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการของแนวปฏิบัติ FX Global Code  ซึ่งบัดนี้ ธปท. ได้ประกาศรับแนวปฏิบัติ FX Global Code แล้ว โดยได้เผยแพร่ Statement of Commitment บนเว็บไซต์ของ ธปท.  

นอกจากนี้ ธปท. สนับสนุนให้สถาบันการเงินของไทยยกระดับมาตรฐานและประกาศรับแนวปฏิบัติ FX Global Code ดังกล่าวเช่นกัน เพื่อให้การทำและการให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของไทยได้มาตรฐานเช่นเดียวกับสากล ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณาทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเฉพาะกับคู่สัญญาด้านตลาดการเงินที่รับแนวปฏิบัติ FX Global Code แล้วเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป  ในปัจจุบันมีธนาคารกลาง สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบัน และผู้ร่วมตลาดอื่นๆ ทั่วโลกกว่า 1,100 รายที่ได้ประกาศรับแนวปฏิบัติ FX Global Code แล้ว 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับแนวปฏิบัติ FX Global Code ในประเทศไทยได้บนเว็บไซต์ของ ธปท. ภายใต้หัวข้อตลาดการเงิน (https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/FX_Global_Code.aspx)  

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนพัฒนาตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน
โทรศัพท์  0 2283 5421
E-mail : FMD-MarketStandards@bot.or.th

Contact for more information

ส่วนพัฒนาตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

0 2283 5421

FMD-MarketStandards@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด