รายชื่อคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright)

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศรับสมัครคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) ตามหนังสือเวียน ฉบับที่ ฝตง.(21)ว. 6/2556 โดยพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันการเงินที่เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง 

ธปท. ขอเรียนว่า มีสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ค้า e-Outright ดังนี้

 

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

12. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ

13. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

14. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

อนึ่ง สถาบันการเงินที่สนใจสมัครเป็นคู่ค้า e-Outright สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนกำกับความเสี่ยงตลาดการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดย ธปท. จะทบทวนรายชื่อคู่ค้า e-Outright เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและชี้ขาดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่ค้า e-Outright

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

1 เมษายน 2565

 

Contact for more information

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด