รายชื่อ Primary Dealers สำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้
โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศรับสมัครและทบทวนรายชื่อสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น Primary Dealers สำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (PDs Bilateral Repo) เป็นประจำทุกปี

ธปท. ขอเรียนว่ามีสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น PDs Bilateral Repo ดังนี้ 

 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

6.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

7.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

8.  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9.  ธนาคารออมสิน

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

อนึ่ง สถาบันการเงินที่สนใจสมัครเป็น PDs Bilateral Repo สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนกำกับความเสี่ยงตลาดการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและชี้ขาดผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น PDs Bilateral Repo

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย


1 เมษายน 2565

 

Contact for more information

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด