การแต่งตั้งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • มีมติแต่งตั้งให้ นางรุ่ง มัลลิกะมาส เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสุวรรณา  เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 27 เมษายน 2565) คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งให้ นางรุ่ง มัลลิกะมาส เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย


27 เมษายน 2565

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Office

+66 2356 7872

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด