การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565) คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการลาออก ของนายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ดังนี้

การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

1. เลื่อนตำแหน่ง น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

   

2. เลื่อนตำแหน่ง น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 

3. เลื่อนตำแหน่ง นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  

 

4. เลื่อนตำแหน่ง น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566   

ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 กรกฎาคม 2565

 

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Office

0 2356 7053