การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสัมมนาไฉไล อาคาร A โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดี

 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม ทั้งการออม การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย และการวางแผนทางการเงิน รวมถึงรู้เท่าทันภัยทางการเงิน และการเงินในยุคดิจิทัล อันเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการถ่ายทอด ส่งต่อ และร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
4 สิงหาคม 2565

 

รูปกลุ่มการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
รูปกลุ่มการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
รูปกลุ่มการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Office

0 2356 7541

SiripenD@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด