แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม ปี 2565

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • ในเดือนกรกฎาคม 2565 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอลงบ้าง โดยเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงบ้างหลังจากเร่งไปในช่วงก่อนหน้า สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับลดลงสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ดี ภาคบริการยังคงปรับดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังผู้ผลิตได้รับชิ้นส่วนการผลิตจากต่างประเทศมากขึ้น

  • เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน แม้อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานชะลอลง แต่อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งขึ้น สำหรับตลาดแรงงานทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นจากดุลการค้าที่กลับมาขาดดุลตามมูลค่าการส่งออกที่ลดลง ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหลังจากเร่งไปในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนทยอยปรับดีขึ้นในหลายด้านทั้งการจ้างงาน รายได้ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่สูงยังเป็นปัจจัยลบสำคัญต่อการบริโภคภาคเอกชน 

 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงจากเดือนก่อนตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เร่งไปในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การลงทุนด้านการก่อสร้างทยอยปรับดีขึ้นสะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โดยเฉพาะเพื่อที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม

 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนตามรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางหลังมีการเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงต้นปีงบประมาณ สำหรับรายจ่ายประจำทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงจากเดือนก่อนสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว โดยเฉพาะ 1) โลหะตามความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ลดลง 2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามอุปสงค์โลกที่ลดลง และ 3) สินค้าเกษตรส่งออกไปจีนหลังเร่งไปในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี การส่งออกบางหมวดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์

 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกสัญชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอาเซียน เป็นผลจากการที่ภาครัฐยกเลิกการลงทะเบียนเข้าไทยผ่านระบบ Thailand Pass ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 และอนุญาตให้เดินทางผ่านชายแดนไทยได้มากขึ้น อีกทั้งหลายประเทศต้นทางผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนในหลายหมวด โดยเฉพาะหมวดชิ้นส่วนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมวดยานยนต์ เนื่องจากผู้ผลิตได้รับชิ้นส่วนการผลิตจากต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ หมวดเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามการเร่งผลิตหลังมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การผลิตหมวดปิโตรเลียม หมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และหมวดโลหะปรับลดลงตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัว

 

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับลดลงจากเดือนก่อนตามการนำเข้าเชื้อเพลิงที่เร่งขึ้นมากในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การนำเข้าวัตถุดิบและสินค่าขั้นกลางที่ไม่รวมเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่อยู่ในทิศทางฟื้นตัว

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานชะลอลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเร่งขึ้นตามราคาผักและราคาเนื้อสัตว์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งขึ้นตามการปรับขึ้นราคาอาหารสำเร็จรูปและค่าโดยสารสาธารณะ สำหรับตลาดแรงงานทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นจากดุลการค้าที่กลับมาขาดดุลตามมูลค่าการส่งออกที่ลดลงและการนำเข้าทองคำที่เพิ่มขึ้น ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงต่อเนื่องตามการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 สิงหาคม 2565

 

Contact for more information

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด