​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 30/2564
เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

 

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 28 เมษายน 2564) คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววชิรา อารมย์ดี เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบการย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. การย้าย นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำผู้ว่าการ ดูแลงานสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

2. การย้าย นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำผู้ว่าการ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน แทน นางสาววชิรา อารมย์ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 เมษายน 2564

 

Contact for more information

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

0 2283 6449

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด