คณะทำงาน Thailand Taxonomy เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy)

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

สรุปสาระสำคัญ
  • ​ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ภายใต้คณะทำงาน Thailand Taxonomy (คณะทำงานฯ) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการจัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะทำงาน Thailand Taxonomy เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรม  ทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy)

คณะทำงาน Thailand Taxonomy เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy)

​ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ภายใต้คณะทำงาน Thailand Taxonomy (คณะทำงานฯ) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการจัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ใช้ประเมินการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการเข้าถึงบริการและเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 

Thailand Taxonomy ใช้หลักการที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 3 ระดับ (ระบบ Traffic-Light System) ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งในระยะที่ 1 จะเริ่มด้วยการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพลังงานและภาคการขนส่งก่อน เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนสูง และจะดำเนินการในภาคสำคัญอื่น ๆ ในระยะต่อไป 

 

ในการนี้ ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 (ลิงก์เอกสาร) และผลกระทบหากนำมาใช้งาน โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งความเห็น (ลิงก์ตอบแบบสอบถาม) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2566  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาง Email: taxonomy@bot.or.th และฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทาง Email: debt@sec.or.th

 

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ สรุปรายละเอียด Thailand Taxonomy (บรรยายเป็นภาษาไทย) ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยกรอกแบบฟอร์มใน ลิงก์ลงทะเบียน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
26 ธันวาคม 2565

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Office

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด