กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

28 มีนาคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

เรื่อง  กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 มกราคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานนโยบายด้านปฏิบัติการ
E-mail : FIOP-RPD2@bot.or.th

20230130

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Office

FIOP-RPD2@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด