การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ROSC)

>> click here <<

รหัสการจำแนกทางสถิติ

>> click here <<

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงิน (Cost-Benefit Analysis)

>> download file <<