อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

23 มีนาคม 2566

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • อธิบายข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ