​บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

(Foreign Currency Deposit: FCD)