Placeholder<title>

Hello world

การทำ sanity test เพื่อ go live phase 2 พระสยามเทวาธิราช
ตราธนาคารแห่งประเทศไทย​

ตราธนาคารแห่งประเทศไทย คือ พระสยามเทวาธิราชใน เหรียญเสี้ยว อัฐ โสฬส ที่ออกใช้ในรัชกาล​ที่ 5 มาดัดแปลง และเพิ่มถุงเงินในพระหัตถ์เบื้องขวา ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงผู้คุมถุงเงินของชาติ อันเป็นหน้าที่หลักของธนาคารแห่งประเทศไทย พระแสงธารพระกรในพระหัตถ์ซ้าย เพื่อคอยปัดป้องผู้ที่มารุกราน แต่ได้เปลี่ยนตอนปลายจากรูปดอกไม้มาเป็นลายดอกบัว​

ตราสัญลักษณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ถูกปรับรูปแบบให้มีความทันสมัย แต่ยังคงสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทย

Hello World and welcome to the sanity test process for going live of BOT website