เศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

สำนักงานภาค ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ไตรมาส และปี เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้าน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต 

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

ดูย้อนหลัง