ภาวะเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

สำนักงานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ไตรมาส และปี

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้านและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต 

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินภูมิภาคย้อนหลัง

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินย้อนหลัง

 • มกราคม
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • ไตรมาส 1
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • ไตรมาส 2
 • กรกฎาคม 
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ไตรมาส 3 
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม 
 • ไตรมาส 4
 • ปี 2565