เศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

สำนักงานภาค ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ไตรมาส และปี เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้าน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต 

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

ดูย้อนหลัง

แถลงข่าว

และรายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

(รายไตรมาส)

รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

(รายปี)

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2566

 • ตารางแนบ

 • แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือไตรมาส 1 ปี 2566

 • ตารางแนบ

 • เอกสารแถลงข่าว

 • Infographic

 • รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือปี 2565

 • รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือปี 2564

 • รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือปี 2563

 • รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือปี 2562

 • รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือปี 2561

แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(รายเดือน)

แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(รายไตรมาส)

รายงานเศรษฐกิจการเงิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(รายปี)

แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงิน ภาคใต้ (รายเดือน)

แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ (รายไตรมาส)

รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ (รายปี)