ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ทรงตัวจากเดือนก่อน  
  • จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนและค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น ทำให้การบริโภคปรับลดลง ขณะที่การท่องเที่ยวทรงตัว
  • อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย ด้านผลผลิตอุตสาหกรรม การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว

ตามปัจจัยด้านราคา จากราคาอ้อยขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นตามความต้องการส่งออกไปจีน และราคาปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิต ด้านผลผลิตชะลอลง จากอ้อยเข้าหีบลดลงเพราะฝนตกมาก และปศุสัตว์ลดลงตามการเลี้ยงสุกร จากความกังวลต่อปัญหาโรคระบาด

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว

จากหมวดเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเพื่อสต๊อกเพราะคาดว่าจะมีการปรับราคา และมาตรการควบคุมฯ ที่ผ่อนคลายกว่าปีก่อน ด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว โดยเฉพาะเลนส์และอุปกรณ์ยานยนต์ ตามความต้องการจากประเทศคู่ค้า ขณะที่หมวดอาหารชะลอจากการผลิตน้ำตาลที่ลดลง

 

การท่องเที่ยว ทรงตัว

ตามการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่เพิ่มขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว แม้ยอดจองห้องพักและการเดินทางโดยเครื่องบินจะปรับดีขึ้นบ้างในช่วงสัปดาห์กลางเดือนที่มีวันหยุด แต่กลับลดลงในช่วงปลายเดือนหลังการระบาดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับจำนวนรถยนต์ที่ปรับลดลงต่อเนื่อง

 

การอุปโภคบริโภค หดตัว

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่เพิ่มขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลง ประกอบกับราคาสินค้าสูงขึ้น ทำให้การใช้จ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวมากขึ้น ด้านหมวดยานยนต์ปรับดีขึ้นตามจักรยานยนต์และรถกระบะจากปัญหาการขาดแคลนรถส่งมอบทุเลาลง

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว

ตามการลงทุนเพื่อการผลิตปรับดีขึ้นต่อเนื่อง จากการนำเข้าสินค้าทุนของอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก และการลงทุนซื้อรถยนต์บรรทุกปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนเพื่อก่อสร้างมีสัญญาณปรับดีขึ้น ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัวมากขึ้น ตามการส่งออกไปเมียนมา จากร้านค้าและภาคการผลิตกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจมากขึ้น ด้านการส่งออกไป สปป.ลาว ขยายตัวในหมวดสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปโภคบริโภค ขณะที่การส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้หดตัว ตามการควบคุม COVID-19 ของจีนที่เข้มงวดขึ้น การนำเข้า ขยายตัว ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเป็นสำคัญ ด้านการนำเข้าจาก สปป.ลาว ชะลอลง จากการนำเข้าไฟฟ้า ขณะที่การนำเข้าผลไม้จากจีนตอนใต้กลับมาหดตัว 

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

 

ตลาดแรงงาน เปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ชะลอลง 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มีนาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th