ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • จากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลต่อการระบาดของโอมิครอนทำให้กิจกรรมในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคปรับดีขึ้น
  • ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรช่วยพยุงกำลังซื้อ

รายได้เกษตรกร ขยายตัว

จากด้านผลผลิต ทั้งอ้อยโรงงาน ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ส่วนด้านราคาหดตัว โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า ขณะที่ราคาอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปศุสัตว์เพิ่มขึ้น

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง

จากผลผลิตน้ำตาลและการสีข้าว ตามวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามความต้องการจากประเทศคู่ค้ามีต่อเนื่อง และการขนส่งทยอยปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ จากผลความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ และส่วนหนึ่งจากกิจกรรมพิเศษของสถาบันการศึกษาเลื่อนการจัดมาจากช่วงต้นปี ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับตัวดีขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังคงหดตัวสูง

 

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง

จากการใช้จ่ายหมวดบริการปรับดีขึ้นตามภาคการท่องเที่ยว และหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากผู้บริโภคคลายความกังวลต่อการระบาดของโอไมครอน และรายได้เกษตรที่เพิ่มขึ้นช่วยพยุงการบริโภคได้บ้าง

 

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลง

ตามการลงทุนเพื่อก่อสร้างมีสัญญาณชะลอลง ทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขณะที่การลงทุนเพื่อการผลิตยังขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนของอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก และการลงทุนซื้อรถยนต์บรรทุก

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกไปเมียนมา จากร้านค้าและภาคการผลิตกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจมากขึ้น ด้านการส่งออกไป สปป.ลาว ขยายตัวในหมวดสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปโภคบริโภค ขณะที่การส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้กลับมาขยายตัวจากปัญหาความล่าช้าในการส่งออกเริ่มคลี่คลาย การนำเข้า ชะลอลง ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเป็นสำคัญ ด้านการนำเข้าจาก สปป.ลาว ชะลอลง จากการนำเข้าไฟฟ้า ขณะที่การนำเข้าผลไม้จากจีนตอนใต้กลับมาขยายตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

 

ตลาดแรงงาน ทรงตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่ยังเปราะบาง 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 เมษายน 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th