ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวจากเดือนก่อน
  • ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นจากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรยังขยายตัว และตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภค แม้ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพ
  • ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า

รายได้เกษตรกร ขยายตัว

จากด้านราคาที่เพิ่มขึ้น โดยราคาข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ต่างประเทศ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ด้านผลผลิตขยายตัวจากข้าวเปลือกเจ้านาปีตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ส่วนสุกรและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หดตัวเล็กน้อย

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง

จากการผลิตเพื่อส่งออกในหมวดเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ และเสื้อผ้าหดตัวมากขึ้น หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอลง ตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า หมวดเครื่องดื่มชะลอลงจากโรงงานบางแห่งปิดปรับปรุง อย่างไรก็ดี หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้นบ้างในกลุ่มยานยนต์

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการจัดกิจกรรมในจังหวัดท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงเทศกาล ทำให้นักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน และอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากการเปิดเส้นทางบินตรงเชื่อมต่างประเทศเพิ่มเติม

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยหมวดยานยนต์กลับมาส่งมอบได้มากขึ้นหลังจากชะลอตัวไปในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับ การใช้จ่ายหมวดบริการปรับดีขึ้น ตามภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ด้านหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคทรงตัว  และยังถูกกดดันจากค่าครองชีพสูง

 

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว

ตามการลงทุนก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น สะท้อนจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อการผลิตลดลง ตามการนำเข้าสินค้าทุนที่หดตัวต่อเนื่อง หลังจากเร่งนำเข้ามากในช่วงก่อน ประกอบกับยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอลง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัวมากขึ้น จากการส่งออกทุเรียนสดและลำไยสด ไปจีนตอนใต้ และสินค้าไปเมียนมาหลายหมวดขยายตัว อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และอะไหล่ หมวดเสื้อผ้าและสิ่งทอ และเคมีภัณฑ์ ขณะที่การส่งออกไป สปป.ลาว ชะลอลงในหมวดน้ำมันสำเร็จรูป การนำเข้า ขยายตัวชะลอลง ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว อย่างไรก็ดี การนำเข้าผลไม้และผักจากจีนขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตตามราคาอาหารสดที่ชะลอลง ส่วนราคาพลังงานทรงตัว

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง จากจำนวนผู้มีงานทำตามมาตรา 33 ที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 ธันวาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th